پرسشنامه عملکرد   کمی و کیفی
این پرسشنامه با هدف ارتقاء کمی و کیفی توضیع مناسب انواع تایر خودر تهیه و تنظیم شده است و امیدواریم با اگاهی از رضایتمندی شما بابت انواع مختلف برندهای وارداتی قدمی مثبت در بهبود عملکرد سازمان خود برداریم

 
 
 

ثبت پاسخنامه  ادامه / بازگشت